جلسه پانزدهم _ اراده الفاظ و وضع مرکبات و علامت وضع

جلسه پانزدهم _ اراده الفاظ و وضع مرکبات و علامت وضع

تبادر آن معنایی که به ذهن منسبق است. خواجه نصیر الدین طوسی، شیخ الرئیس نقل می کند که «الدلاله تابعه للاراده» است. مرحوم آخوند نیز چنین جواب دادند که مراد این دو نفر دلالت تصدیقی است.

جلسه چهاردهم _ معانی الفاظ

جلسه چهاردهم _ معانی الفاظ

هر لفظی که در هر معنایی بکار برده می شود واضع این الفاظ را برای چه معنایی قرار داده است. به طور کلی هر لفظی برای معنای من حیث هی و خالی از هیچ پسوندی و پیشوندی وضع شده است. برای این که الفاظ برای معنای مراد وضع شده باشند سه محذور وجود دارد.

جلسه سیزدهم _ انواع اطلاق

جلسه سیزدهم _ انواع اطلاق

بحث این بود که آیا ما یک حقیقت داریم و یک مجاز؟ اگر کلمه در معنای خودش استفاده شد این می شود حقیقت اگر در غیر معنای خودش استفاده شد مجاز می شود.حال اگر کلمه ای را گفتیم مراد نوع یا صنف یا مثل بود مجاز می شود.در نهایت استعمال لفظ در شخص نداریم.

جلسه دوازدهم _ معانی الفاظ و اقسام قضایا

جلسه دوازدهم _ معانی الفاظ و اقسام قضایا

هر گاه یک واژه ای که یک معنای حقیقی داشت و در معنای مجازی بکار بردیم آن معنای مجازی با ذوق و بالطبع است و با وضع نیست.مرحوم آخوند کاری به علاقه ندارد.مهمترین دلیل آخوند وجدان است.در ادامه به تبیین اقسام قضایا که سه نوع قضیه خارجی و لفظی و ذهنی وجود دارد؛ پرداخته می شود.