جلسه شانزدهم _ تشخیص معنای حقیقی از مجازی

جلسه شانزدهم _ تشخیص معنای حقیقی از مجازی

اولین علامت از تشخیص حقیقت از مجاز تبادر که به معنی اولین معنایی که به ذهن منسبق است.دومین علامت از علائم تشخیص حقیقت از مجاز عدم صحت حمل و صحت سلب است. سه نوع اتحاد اتحاد مفهومی،اتحاد ماهوی و اتحاد وجودی تقسیم می شود.

جلسه سیزدهم _ انواع اطلاق

جلسه سیزدهم _ انواع اطلاق

بحث این بود که آیا ما یک حقیقت داریم و یک مجاز؟ اگر کلمه در معنای خودش استفاده شد این می شود حقیقت اگر در غیر معنای خودش استفاده شد مجاز می شود.حال اگر کلمه ای را گفتیم مراد نوع یا صنف یا مثل بود مجاز می شود.در نهایت استعمال لفظ در شخص نداریم.