جلسه دهم _ وضع حروف

جلسه دهم _ وضع حروف

مرحوم آخوند معتقد است که وضع و موضوع له و مستعمل فیه حروف عام است و برای آن دلیل و اشکالات به آن را رد می کند.