جلسه چهاردهم _ معانی الفاظ

جلسه چهاردهم _ معانی الفاظ

هر لفظی که در هر معنایی بکار برده می شود واضع این الفاظ را برای چه معنایی قرار داده است. به طور کلی هر لفظی برای معنای من حیث هی و خالی از هیچ پسوندی و پیشوندی وضع شده است. برای این که الفاظ برای معنای مراد وضع شده باشند سه محذور وجود دارد.