جلسه سوم درس کفایه الاصول

جلسه سوم درس کفایه الاصول

مقدمه دومی که مطرح می شود مسائل علم اصول و معیارها و ملاک های لازم برای آن است. غرض از علم اصول کمک به علم فقه است. اگر غرض و مسائل معلوم نشود علوم با هم تداخل می کنند. بسیاری موضوع علم اصول را ادله مشترک انتخاب کرده اند.