جلسه یازدهم _ وضع حروف و بررسی معانی الفاظ

جلسه یازدهم _ وضع حروف و بررسی معانی الفاظ

یک وضع و یک موضوع له و یک مستعمل فیه و یک استعمال داریم.ایشان قائل هستند که وضع عام و موضوع له خاص تقریبا نداریم.صاحب کفایه اولین بار این بحث را ذیل بحث وضع مطرح کرده و از این به بعد به بحثی مستقل در اصول مطرح می شود.یک بحثی است که لفظ دو معنا دارد که معنای حقیقی و معنای مجازی دارد که تناسب دارند.

جلسه دوم _ عوارض ذاتی

جلسه دوم _ عوارض ذاتی

هر علمی یک موضوعی دارد. موضوع هر علمی آن چیزی است که از عوارض ذاتی آن موضوع بحث می شود. مرحوم آخوند عوارض ذاتی را با دو کلمه بلاواسطة فی العروض معرفی می کند. موضوع علم اصول با مصادیق خودش از نظر مفهوم متفاوت است اما از نظر مصداق آن یکی است.

جلسه اول _ موضوع علم

جلسه اول _ موضوع علم

مرحوم آخوند خراسانی کفایة الاصول را با 13 مقدمه شروع می کنند که مقدمه اول آن موضوع علم اصول است. ایشان قائل به اسم برای موضوع نمی باشند چرا که ممکن است باعث بوجود آمدن تداخل و جامع و مانع نبودن آن می شود. برای این مقصود موضوع و علم اصول را تعریف و پیرامون آن به بحث و بررسی می پردازد.