جلسه بیست و یکم _ معنای صحیح و فساد

جلسه بیست و یکم _ معنای صحیح و فساد

در بحث صحیح و اعم یکی از بحث هایی که مطرح است این است که صحیح به چه معنایی است؟ صحیح و فساد چه نوع رابطه ای با یکدیگر دارند که مرحوم آخوند با اعلام نظر خود و رد کردن نظر مخالفین این مبحث را مطرح می کنند.

جلسه دوازدهم _ معانی الفاظ و اقسام قضایا

جلسه دوازدهم _ معانی الفاظ و اقسام قضایا

هر گاه یک واژه ای که یک معنای حقیقی داشت و در معنای مجازی بکار بردیم آن معنای مجازی با ذوق و بالطبع است و با وضع نیست.مرحوم آخوند کاری به علاقه ندارد.مهمترین دلیل آخوند وجدان است.در ادامه به تبیین اقسام قضایا که سه نوع قضیه خارجی و لفظی و ذهنی وجود دارد؛ پرداخته می شود.