جلسه بیست و دوم _ معنای صحیح در الفاظ عبادات

جلسه بیست و دوم _ معنای صحیح در الفاظ عبادات

در این جلسه به بررسی صحیح یا اعم بودن الفاظ عبادات پرداخته می شود. در فرض اینکه قائل به صحیح بودن باشیم باید برای آن معنایی را در نظر بگیریم. در این صورت مرکب نمی تواند باشد و باید بسیط باشد یا کلمه مطلوب و یا کلمه مبهمی که ملازم محبوب است.

جلسه دوازدهم _ معانی الفاظ و اقسام قضایا

جلسه دوازدهم _ معانی الفاظ و اقسام قضایا

هر گاه یک واژه ای که یک معنای حقیقی داشت و در معنای مجازی بکار بردیم آن معنای مجازی با ذوق و بالطبع است و با وضع نیست.مرحوم آخوند کاری به علاقه ندارد.مهمترین دلیل آخوند وجدان است.در ادامه به تبیین اقسام قضایا که سه نوع قضیه خارجی و لفظی و ذهنی وجود دارد؛ پرداخته می شود.

جلسه یازدهم _ وضع حروف و بررسی معانی الفاظ

جلسه یازدهم _ وضع حروف و بررسی معانی الفاظ

یک وضع و یک موضوع له و یک مستعمل فیه و یک استعمال داریم.ایشان قائل هستند که وضع عام و موضوع له خاص تقریبا نداریم.صاحب کفایه اولین بار این بحث را ذیل بحث وضع مطرح کرده و از این به بعد به بحثی مستقل در اصول مطرح می شود.یک بحثی است که لفظ دو معنا دارد که معنای حقیقی و معنای مجازی دارد که تناسب دارند.