جلسه نهم _ وضع حروف

جلسه نهم _ وضع حروف

مرحوم آخوند خراسانی دو قسم از اقسام وضع را قبول نکردند و به تمامی اشکالات مطرح شده پاسخ دادند و می گویند وضع عام و موضوع له عام و وضع خاص و موضوع له خاص است و به بقیه اقسام وضع اشکالاتی نیز وارد می سازند.

جلسه چهارم _ موضوع علم اصول

جلسه چهارم _ موضوع علم اصول

بحثی که مطرح است در این رابطه این است که موضوع علم اصول چیست؟ مرحوم آخوند می گوید غرض و هدف اصلی آن علم را در نظر بگیرید. علم اصول هدفش این است که حجت برای حکم شرعی باشد(کلما یکون دلیلا علی حکم الشرعی). اگر موضوع را ادله اربعه بدانیم بحث حجیت خبر واحد داخل در تعریف نمی باشد که اشکال و جواب دارد.