جلسه بیست و سوم _ معنای اعم برای الفاظ عبادات

جلسه بیست و سوم _ معنای اعم برای الفاظ عبادات

در ادامه بحث صحیح یا اعم بودن الفاظ عبادات، در این جلسه به بررسی معنای الفاظ عبادات بنابر نظر اعمی ها پرداخته می‌شود که پنج مورد است که چهار مورد آن در این جلسه مطرح می شود.

جلسه بیست و دوم _ معنای صحیح در الفاظ عبادات

جلسه بیست و دوم _ معنای صحیح در الفاظ عبادات

در این جلسه به بررسی صحیح یا اعم بودن الفاظ عبادات پرداخته می شود. در فرض اینکه قائل به صحیح بودن باشیم باید برای آن معنایی را در نظر بگیریم. در این صورت مرکب نمی تواند باشد و باید بسیط باشد یا کلمه مطلوب و یا کلمه مبهمی که ملازم محبوب است.

جلسه بیست و یکم _ معنای صحیح و فساد

جلسه بیست و یکم _ معنای صحیح و فساد

در بحث صحیح و اعم یکی از بحث هایی که مطرح است این است که صحیح به چه معنایی است؟ صحیح و فساد چه نوع رابطه ای با یکدیگر دارند که مرحوم آخوند با اعلام نظر خود و رد کردن نظر مخالفین این مبحث را مطرح می کنند.

جلسه بیستم _ صحیح و اعم

جلسه بیستم _ صحیح و اعم

مقدمه ی دهم مرحوم آخوند بحثی را با عنوان صحیح و اعم مطرح می‌کند. دو دیدگاه مطرح است. عده ای حقیقت شرعیه را قبول داشتند و عده‌ای منکر آن بودند.کسانی که حقیقت شرعیه را قبول دارند یعنی معنای مجاز نمی گویند. اگر حقیقت شرعی را قبول کنیم، بحث صحیح و اعم واضح است.

جلسه نوزدهم _ حقیقت شرعیه

جلسه نوزدهم _ حقیقت شرعیه

مرحوم آخوند چهار راه بیان کردند که دو مورد که بیان بود از حقیقت شرعیه و حقیقت لغویه و وضع تعینی و تعینی در نزد شارع و متشرعه است. اگر زمان استعمال را ندانیم دو راه کار اصاله تاخر استعمال و اصاله عند النقل وجود دارد.

جلسه هجدهم _ حقیقت شرعیه

جلسه هجدهم _ حقیقت شرعیه

برای تفصی و خلاصی از مجازیت 4 راه ارائه می دهند که اولی آن حقیقت شرعیه و دومین راه آن حقیقت لغویه است و آخوند خراسانی به تبیین این دو راه در این جلسه می پردازد.

جلسه هفدهم _ علامات حقیقت و مجاز

جلسه هفدهم _ علامات حقیقت و مجاز

علائم حقیقت سه امر است : 1-تبادر، 2- صحت حمل، 3- اطراد. اما فقط دو مورد اول مورد تایید بود.لفظ شش حالت دارد که اصل این است که معنای کلمه حقیقی باشد مگر قرینه ای در کار باشد. اما در مورد 5 مورد آن اصلی وجود ندارد و آنچه بیان شده استحسانی است و مورد قبول نیست.

جلسه شانزدهم _ تشخیص معنای حقیقی از مجازی

جلسه شانزدهم _ تشخیص معنای حقیقی از مجازی

اولین علامت از تشخیص حقیقت از مجاز تبادر که به معنی اولین معنایی که به ذهن منسبق است.دومین علامت از علائم تشخیص حقیقت از مجاز عدم صحت حمل و صحت سلب است. سه نوع اتحاد اتحاد مفهومی،اتحاد ماهوی و اتحاد وجودی تقسیم می شود.

جلسه پانزدهم _ اراده الفاظ و وضع مرکبات و علامت وضع

جلسه پانزدهم _ اراده الفاظ و وضع مرکبات و علامت وضع

تبادر آن معنایی که به ذهن منسبق است. خواجه نصیر الدین طوسی، شیخ الرئیس نقل می کند که «الدلاله تابعه للاراده» است. مرحوم آخوند نیز چنین جواب دادند که مراد این دو نفر دلالت تصدیقی است.

جلسه چهاردهم _ معانی الفاظ

جلسه چهاردهم _ معانی الفاظ

هر لفظی که در هر معنایی بکار برده می شود واضع این الفاظ را برای چه معنایی قرار داده است. به طور کلی هر لفظی برای معنای من حیث هی و خالی از هیچ پسوندی و پیشوندی وضع شده است. برای این که الفاظ برای معنای مراد وضع شده باشند سه محذور وجود دارد.