حدود اختیار و جبر انسان

مختار بودن انسان در اعمال و افعال در عین عالم بودن خداوند به آن ها (علم خداوند علت فعل انسان نیست.)

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید