علت عربی بودن زبان عبادات

عدم محدودیت در گفتگو و مناجات با خداوند متعال به هر زبانی .اما در خصوص نماز باید یک استانداردهایی از جمله زبان عربی رعایت گردد.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید