پادکست انصاف داشتن

پادکست انصاف داشتن

تاکید بر عدم انصاف انسان در قبال نعمات خداوند متعال و اینکه انسان در مقابل نعمات خدا ناسپاسی می کند و در برابر خیراتی که از سوی خداوند به انسان می رسد، شر می رساند و این مصداق بارز عدم انصاف انسان در مقابل خداوند است.
در تعریف انصاف باید گفت که انصاف به معنای تساوی است. و با این تعریف انصاف به غیر از عدالت است.
ایشان انصاف را به چهار دسته تقسیم می کند: انصاف با خدا، انصاف با خود، انصاف با مردم، انصاف با دشمن.
سخنران به توضیح و تفسیر انصاف با خدا می پردازد و مصادیق عدم انصاف انسان با خدا را این گونه بیان می کند.
۱. بدگمانی به خداوند.
۲. انسان در مقابل نعمت و لطف خدا معصیت و گناه بکند.
۳. انسان نقش اسباب را از مسبب قوی تر بداند. در واقع تمام امور عالم به اذن و اراده خداوند است و اگر کسی اذن و اراده خدا را در انجام کاری نادیده گرفت و نیرو و اسباب را قویتر از اذن و اراده خداوند دانست در واقع این نوعی بی انصافی با خدا است و شرک محسوب می شود.
۴. انسان در امتحانات الهی جزع و فزع کند.
۵. کاری که برای خداست به انگیزه غیر انجام بدهد. در واقع در اعمالش ریا کند و نیت غیر خدایی کند.
در توضیح این مسئله اعمال انسان به دو دسته تقسیم می شود: دسته اول تعبدی، دسته دوم توصلی. اعمال تعبدی، اعمالی است که به قصد و نیت قربت صورت می گیرد مانند نماز. اعمال توصلی اعمالی است که به قصد قربت نیازی ندارد. در اعمال تعبدی مثل نماز، روزه، قرآن خواندن و .. اگر کسی این اعمال را برای غیر خدا انجام بدهد، این مصداق بارز بی انصافی است.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید