تحمیل در ازدواج

عدم تحمیلی بودن پیوند زناشویی (با مشورت و نظر سنجی و رضایت طرفین). تحمیل باعث آسیب هایی است که بعدها اثرات نامطلوب خود را نشان خواهد داد.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید