ملاک تشخیص موسیقی

ملاک شخص است یا نوع؟ ملاک کلی در تشخیص حرمت موسیقی شخص نیست نوع مردم است اما اگر شخصی از یک امر عادی نیز دچار مشکل شود باید از آن اجتناب کند. (قطع برای هر فردی حجت است.)

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید