عدم وجود منبع بیرونی امید

سوء تدبیر برخی مدیران و مسئولان در کنار رقم نزدن برخی اتفاقات به وسیله افراد چه در ایران چه جهان در عین تکیه به پشتوانه های زندگی و پایین آوردن سطح توقعات و جدی گرفتن موضوع ازدواج و فکر کردن در هر زمان به حوزه مربوط خود و عدم خلط حوزه ها.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید