بشنویم از لحظات آخر عمر مرجع تقلید شیعیان

لحظات آخر عمر مرجع تقلید شیعیان مرحوم آیت الله العظمی سیدمحمد حجت، از شاگردان حضرات آیات سید ابوالحسن اصفهانی، عبدالکریم حائری، میرزا محمدحسین نائینی و آقا ضیاء عراقی، سید محمدکاظم طباطبائی یزدی بوده اند

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید