صبر بر حکمت خداوند

کسانی که این هشت خصلت را داشته اند، اهل بهشت هستند معرفی خردمندان در قرآن/در آیه 19 سوره رعد اولین ویژگی آنها وفای به عهد و دومین مورد صلح رحم و سومین ویژگی اهل بهشت، ترس از خداوند و چهارمین ویژگی ترس از حساب و کتاب در قیامت است و ویژگی دیگر آنان که الان خواهیم شنید صبر بر حکمت خداوند است.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید