نگاه دین و حاکمان دینی نسبت به ثروت و مال دنیایی

سئوال؛ نگاه دین نسبت به ثروت و مال دنیایی و همچنین نگاه حاکمان دینی در راس امور چگونه است؟ بشنویم جواب استاد رفیعی را و تأکید اسلام بر اندوختن مال حلال و اشاره به دعاهای قرآنی و روایاتی از این باب

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید