ذکر و یاد خدا

بیان معنای ذکر (به معنای توجه) و اقسام و آثار ذکر. اشاره به عدم جایگزینی ذکر با اسباب طبیعی در عین تاثیر ذکرهای سفارش شده در روایات.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید