باور به استجابت دعا

اعتقاد داشتن به اجابت دعا. چند گروه دعایشان به اجابت نمیرسد و دعا حبس می گردد از جمله کسی که باور به اجابت دعا نداشته باشد. چهار شرط اساسی در اجابت دعا: اخلاص در مساله، توجه به دعا، انصاف در دعا و انجام وسیله.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید