قضـا و قــَدر و جبر و اختیار

سنگین و مهم بودن بحث قضا و قدر و جبر و اختیار نکته مهم حکم عقل به اختیار انسان و علم و تقدیر خدا بر اساس اختیار انسان است.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید