احسان به والدین و ادب گفتگوی زوجین

بیان احسان به والدین در کنار بحث توحید در 4 جای قرآن . وجوب احسان چه در زمان حیات چه ممات والدین (طلب مغفرت و صدقه از جانب ایشان و نماز از جانب ایشان در روز، احترام به دوستان ایشان). ادب گفتگو بین زوجین.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید