یاد کردن اموات

طلب مغفرت و خواندن سوره ملک و خواندن هفت مرتبه سوره قدر رو به صورت میت و انجام خدمات عمومی و شریک کردن اموات در کار خیر.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید