غیرت و غیرتمندی در انســان

امام صادق علیه السلام فرمودند: هر مردی براى اداره منزل و خانواده خود به سه خصلت نیاز دارد، اگر «این خصلت ها» در طبیعت او نباشد، باید خود را به سختی بیاندازد تا آنها را بدست آورد: *خوش رفتارى /*گشاده دستى سنجیده/ غیرت براى حفاظت از اهل منزل

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید