آسیب شناسی مهدویت/علائم ظهور

در هر چیزی آفتی وجود دارد، در موضوع مهدویت نیز آسیب های متعددی همانند علائــم ظهور است و بهمین دلیل این آفت ها باعث تضعیف ظهور و وظیفه ی اصلی ما منتظران خواهد شد.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید