راه حل های بحران پیری جمعیت ایران

افزایش ازدواج (طرح های تشویقی، وقف جهت ازدواج و کاهش تجمل)، طرح های تشویقی دولت از جمله رتبه دانشگاهی برای خانواده های با تعداد فرزندان بیشتر، پرداخت هزینه های آینده، پرداخت هزینه بارداری و زایمان، اعطای مسکن به پُر فرزندها، تبلیغات، کارهای متناسب با شان زنان و فراموش نکردن فرزندآوری و باورهای دینی.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید