شناخت راه حل ها در مشکلات

نیاز خانواده ها به شناخت مهارت های زندگی. وجود راه حل در هر مشکلی و عدم مسدود بودن راه ها در جهان بینی دینی. (شناخت راه حل هر مساله ای از اصول مهم زندگی است.)

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید