وجود راه حل برای تمامی مشکلات

وجود راه کار برای هر مشکلی با کمک افراد با تجربه و عدم رسیدن به بن بست. (گرفتاری بی برنامگی و سوء تدبیر بیش از گرفتاری مشکلات است.)

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید