سختی ها و مشکلات زندگی

تفاوت بین سخت بودن زندگی و سخت گرفتن زندگی. عدم دسترسی افراد به تمامی خواسته هایشان و توجه به این نکته مهم : تدبیر بنده و تقدیر خداوند متعال.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید