استحباب خواندن اذان در پنج مکان

یک اذان گفتن در گوش نوزاد، دو در بیابان وحشتناک، زمانی که ترس بر انسان غلبه کند. سوم زمانی بیماری، سر در گریبان کند اذان و اقامه و هفت مرتبه سوره حمد بخواند. چهارم پشت سر مسافری که دیر کرده و یا گم شده است. و پنجم در گوش کسی که بداخلاق است، نیز گفتن اذان تأثیر دارد.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید