ویژگی های امام عسگری علیه السلام

ویژگی های خاص امام عسگری علیه السلام : آخرین امام حاضر (به لحاظ فیزیک در میان مردم) در جامعه، کمترین دوران امامت (شش سال)، سکونت بسیار کم در مدینه و اقامت در سامرا (حتی به حج مشرف نشدند)، پدر فرزندی که همه ائمه از ایشان خبر دادند، دوران گسترش تشیع (بیش از هفتاد نفر از یاران امام ایرانی می باشند.)

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید