شناخت مهارت های زندگی

تفاوت داشتن مهارت با علم. نیاز جامعه به مهارت تعامل با یکدیگر مه از مهم ترین مهارت ها می باشد. (مهارت یعنی توانایی، رفتارسازی) دنیا جای راحتی کامل نیست (انتظار راحتی کامل در دنیا نداشته باشیم، راحتی کامل در بهشت) و پرهیز از مقایسه زندگی افراد با هم.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید