آسیب شناسی مهدویت/منتظران ظهور

در هر چیزی آفتی وجود دارد، در موضوع مهدویت نیز آسیب های متعددی همانند عدم شناخت و اطلاع منتظران است و بهمین دلیل این آفت ها باعث تضعیف شرایط ظهور و وظیفه ی اصلی ما منتظران خواهد شد

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید