ظاهر نشان دینداری ؟

توجه به استقراء ناقص و به صورت موجبه جزئیه (بد اخلاق بودن بعضی از دینداران و خوش اخلاق بودن بعضی از بی دینان) اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست از مسلمانی ماست. اصلاح مسلمانان نه حذف دین.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید