استفاده از ابزار تهدید برای عمل به دستورات دین

دین مساوی است با احکام و اعتقادات و اخلاق و باورها.عدم استفاده از ابزار ترس جهت جذب به دین در عین رعایت انذار به نحو صحیح به همراه بشارت و جلوه دادن رویکرد محبت آمیز دین به نسل جوان و احساس نیاز به آن.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید