عوامل دین زدگی

ریشه ها و عوامل دین گریزی : 1)جهل به حقیقت دین. 2)عدم آگاهی از دین. 3)ضعف مبانی معرفتی 4)عملکرد غلط عالمان دینی 5)خرافه به جای واقعیت 6)نقل غلط گزاره های دینی

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید