علت اجباری بودن حجاب در دین

رعایت هنجار در جامعه و عدم تبدیل زن در جامعه به کالا و ابزار و حجاب یک باید عقلایی . آزادی و حریت به معنای عدم پذیرش سلطه گری کافر و اجبار به کار غیر منطقی. آزادی در چهارچوب قوانین عقلانی دین.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید