علت دین گریزی مردم

برخورد افراد در قبال دین : دین پذیر، دین گریز، دین ستیز، سستی در دین .برخی عوامل سستی در دین: عملکرد عالمان دینی و حکومت، دوست نامناسب، محیط بد، فضاهای مجازی، هجمه های زیاد به دین و سختی دینداری.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید