دین شناسی و معرفی ادیان

انحصار گرایی یا شمول یا تکثر در دین؟ خلاصه شدن دین در دو امر : باور(اعتقاد به برخی امور ) ، مقررات ( ارتباط با خدا، ارتباط با خود، ارتباط با مردم و ارتباط با محیط زیست ) تفاوت معذور بودن با حقانیت.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید