معیارهای پرسش

ذاتی بودن چرایی و پرسشگری در انسان. معیارهای پرسش : پرسش از اهل و متخصص آن، عدم پرسش از امور بی تاثیر و بی فایده، شرم نداشتن از عدم پاسخ به دلیل آگاهی نداشتن و شرم نداشتن از پرسش، پرسش به جهت فهمیدن نه آزار دادن دیگران، عدم ترس از ورود به عرصه پرسش و پاسخ به جهت نیاز جامعه.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید