چرا کسی بفکر شادی مردم نیست؟

سئوال مخاطب حضوری در برنامه گفتگوی دوستانه راجع به چرایی بی اهمیتی مسئولان نسبت به شادی مردم در چهارچوب های فرهنگی و خصوصاً جوانان

دیدگاه خود را بنویسید