برای اعتراض رأی سفید خواهم داد

سئوال یکی از حاضرین در جلسه و مطرح کردن اعتراض خود به وضع کنونی جامعه و تأکید بر عدم شرکت در انتخابات و یا حضور با #رأی_سفید که مسئولین امر متوجه قهر جوانان و اعتراض آنان بشوند!

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید