چند نکتـه اخلاقی برای انتخابات

گفتگوی دوستانه برنامه ای زنده از طریق صفحه ایسنتاگرام دکتر رفیعی است که چندماهی است با محوریت پرسش و پاسخ جوانان در مسائل اعتقادی هر دو هفته یکبار، دوشنبه ها پخش میشود.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید